Progresión gramatical

Oversikt over når ulike verbtider introduseres i Voces del sur I, libro de texto. 

Kapitlene står bare anført på denne listen når det innføres en ny verbtid. (I sangene forekommer alle verbtider, men disse regnes ikke med i denne oversikten.)

1 Presentación: infinitiv og presens
5 Mi familia: imperativ, perfektum (bare litt)
6 De fiesta en Santiago de Chile: gerundium
7 La situación laboral de Rosita y Anita: perfektum (litt mer), «sería» forekommer (men tematiseres ikke)
9 Cosas en la casa: perfektum videre
11 Rutinas en la vida cotidiana: fokus på refleksive verb i presens (men har også forekommet tidligere)
12 ¿Cómo viajas? ¿Cómo llegas al trabajo?: futurum (ir + a + infinitiv)
17 ¿Qué has hecho hoy?: I dette kapittelet er perfektum hovedfokuset
18 Pretérito indefinido for første gang. Pluscuamperfecto (en form). (I kapittel 19 er det «pause» fra pretérito indefinido i teksten.)
20 A comer!: Fokus på pretérito indefinido (for første gang), pretérito imperfecto (for første gang). (Ingen fortidsformer forekommer i teksten i kapittel 21 (men det kommer oppgaver om dette emnet i arbeidsboka). Pretérito indefinido og pretérito imperfecto kommer tilbake i kapittel 22. I kapittel 23 er det en «pause» fra pretérito indefinido og pretérito imperfecto).
21 La corrida de toros: I dette kapittelet forekommer formen podría destrozar – men det fokuseres ikke på denne formen (og formen blir heller ikke skrevet i midtkolonnen).
24 Los ritmos bailables: Her forekommer både pretérito perfecto, pretérito indefinido og pretérito imperfecto.
25 El carnaval: Her er det en liten «pause» fra fortidsformene. Teksten går stort sett i presens.
26 Frida Kahlo y Diego Rivera: Her det det fullt fokus på fortidsformene pretérito perfecto, pretérito indefinido og pretérito imperfecto. I dette kapittelet opptrer også pluscuamperfecto for første gang (men uten at dette tematiseres / fokuseres på).
29 Cristóbal Colón: Her kommer pluscuamperfecto sterkt inn, sammen med pretérito perfecto, pretérito indefinido og pretérito imperfecto
32 María, llena eres de gracia: gerundium med seguir som hjelpeverb
33 Voces inocentes: gerundium med ir som hjelpeverb (van caminando)
Kondisjonalis og konjunktiv vil introduseres i Voces del sur II. (Det forekommer noen konjunktivsformer i tekstene i Voces del Sur I, men det fokuseres ikke på disse formene på dette nivået.)

Grammatisk innhold i Voces del Sur I

Alfabetet, uttale og aksent

Verb: Infinitiv / fokus på hjelpeverb som tar infinitiv, presens, pretérito perfecto, pretérito indefinido, pluscuamperfecto (forekommer kun få ganger), futuro (kun: ir + a + infinitiv), bekreftende imperativ, gerundium, refleksive verb, verb som gustar, encantar, doler, interesar

Personlige pronomen: Forskjeller i bruk mellom Spania og Latin-Amerika (vosotros – ustedes)

Substantiv: Bestemt og ubestemt artikkel, entall og flertall

Substantiv og adjektiv: Samsvarsbøyning i entall og flertall

Eiendomspronomen: mi / tu / su, etc.

Formen suyo forekommer bare et par ganger, og blir tatt opp i sin helhet i Voces del Sur II.

Spørsmål: Spørreord og setningsmelodi

Objektspronomen / plassering av objektspronomen: Forekommer ofte i tekstene, men blir bare fokusert litt på gjennom oppgaver på dette nivået

Genitiv

Nektelse: Plassering av nei og ikke i en setning på spansk

Forskjell på muy og mucho

Adverb: Det forekommer mange adverb i tekstene, men det fokuseres ikke på det på dette nivået

Sammensatte ord på norsk – ikke på spansk

Uttrykk: Tener que + infinitiv, estar parado / sentado + mange flere

Grunntall og årstall

Verb, substantiv og adjektiv (å kunne se avledninger av ord)

Bindeord: Bruk illustreres gjennom tekstene og eksempler på nettsiden – men det fokuseres ikke gjennom oppgaver på dette nivået. I Voces del Sur II blir det fokusert mye på bindeord gjennom oppgaver.

Tidsuttrykk

Klokka